Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

De deelname aan de verkoop houdt in dat de koper zonder voorbehoud onze verkoopvoorwaarden aanvaardt:

 1. Iedere deelname aan de openbare verkopen georganiseerd door de BVB kan gebeuren ofwel door aanwezig te zijn in de verkoopzaal, ofwel via telefoon, ofwel per aankooporder.

  Iedere persoon die aan de openbare verkopen wenst deel te nemen, onder een van de voorziene modaliteiten, moet aan de BVB het document ad hoc teruggeven behoorlijk getekend en ingevuld, vóór de eerste deelname, samen met een recto-verso kopij van zijn identiteitskaart.

  In het geval van aankopen gedaan door een rechtspersoon, moet de fysieke persoon die handelt voor de rechtspersoon het document ondertekenen voor de rechtspersoon in zijn eigen naam. Deze fysieke persoon en rechtspersoon zijn hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk ten opzichte van de BVB voor de verbintenissen van de rechtspersoon. Dit document blijft geldig voor latere verkopen op de datum van ondertekening. Echter, in geval van wijziging van een element van identificatie of wijziging van de kredietkaart, verbindt de koper zich ertoe een nieuw document te ondertekenen waarin hij de wijzigingen meldt.

 2. De koper fysiek aanwezig bij de openbare verkopen zorgt ervoor om zich in te schrijven en ontvangt bij zijn inschrijving een plaatje met een referentienummer. Het plaatje zal moeten teruggegeven worden op het einde van iedere openbare verkoop. Ieder beschadigd of niet teruggegeven plaatje zal leiden tot de betaling van een forfaitair bedrag van 15,00 €.

 3. De koper die deelneemt aan de veiling door een schriftelijk aankooporder in te dienen of per fax of per mail moet zijn opbod tot 11u30 op de dag van de verkoop registreren en zijn volledige identiteit vermelden. Het order zal minstens het nummer van het lot moeten vermelden, zijn beknopte beschrijving en/of het gewicht alsook het voorgestelde bedrag zonder verkoopkosten dat het trapsgewijs bieden moet naleven vastgesteld door de instelling. Bij gebrek eraan, zal het in aanmerking komen bij de eerste lagere trap.

  De koper die per telefoon aan de veiling wenst deel te nemen moet zich schriftelijk, per fax of per mail inschrijven tot 11u30 op de dag van de verkoop en moet zijn volledige identiteit vermelden en zijn telefoonnummer. In zijn aanvraag zal hij minstens het nummer van het gewenste lot, zijn beknopte beschrijving en/of het gewicht vermelden.

  De BVB zorgt zo goed als mogelijk voor de orders aldus ontvangen. Niettemin zal hij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor een eventuele vergissing of problemen gelinkt aan communicatie. Verder kan de BVB niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten van de koper in de aangifte van het nummer van het lot of van het klantennummer of van zijn mail adres.

 4. De koper is de persoon die zich het lot ziet toegewezen. De koper wordt tegenover de BVB geacht te handelen in eigen naam en voor zijn eigen rekening. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de loten die hem toegekend werden.

 5. De koper wordt gebonden door de toewijzing.

 6. De aanduidingen vermeld op de aanplakbiljetten en etiketten, in de catalogi, aankondigingen, brochures of elk ander geschrift uitgaande van de BVB dienen als aanwijzing beschouwd te worden die de verantwoordelijkheid van de BVB niet in het gedrang brengen.

 7. Geen enkele betwisting van geen eender welke aard zal aanvaard worden eenmaal de toewijzing uitgesproken is. Niettemin in geval van vergissing of onmiddellijke betwisting van de toewijzing zal het lot opnieuw in de verkoop kunnen gezet worden tijdens de zelfde sessie.

 8. De koper zal nochtans pas eigenaar worden van het lot na volledige en definitieve betaling van de toewijzingsprijs vermeerderd met 20 % verkoopkosten en eventuele volgrechten. Hij kan enkel in ontvangst nemen wanneer de betaling definitief is geworden. Niettemin zijn alle risico’s overgedragen naar de koper vanaf de toewijzing.

 9. De betaling van de prijs kan cash gebeuren met naleving van de wetgeving relatief aan het witwassen van geld (wet van 11 januari 1993). De BVB behoudt zich niettemin het recht toe om iedere betaling van dit type te weigeren in geval van twijfel over de oorsprong van de fondsen.

  Indien de betaling niet contant gebeurt, kan de neerlegging van een voorschot van minimum 30% van de toewijzingsprijs vermeerderd met de kosten en bijhorigheden geëist worden. Indien de koper dit niet kan doen zal het lot onmiddellijk terug in verkoop kunnen gezet worden.

  De totale betaling van het lot wordt gedaan binnen de 3 werkdagen vanaf de toewijzing. Deze termijn overschreden, behoudt de BVB zich het recht voor,  en dit zonder voorafgaande verwittiging, om de onbetaalde loten terug in de verkoop te stellen of ze te bewaren op de kosten en eigen risico’s en gevaar van de in gebreke blijvende koper. Onverminderd de vervolging in betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper kunnen de onbetaalde loten na de hierboven vermelde termijn opnieuw te koop worden aangeboden en dit bij rouwkoop. Indien de verkoop niet kan door gaan omdat de koper de verkoopprijs en de kosten niet betaald in een termijn van 3 werkdagen volgend op de verkoop, wat de reden ook mag zijn, is het lot niet meer beschikbaar voor de koper. Niettemin een bedrag gelijk aan 30 % van de toewijzingsprijs vermeerderd met de verkoopkosten en bijhorigheden komt ten volle rechte aan de BVB toe als voorschot. Indien dit voorschot niet op voorhand werd gestort, zal dit bedrag automatisch van de kaart gedebiteerd worden.

 10. De koper die de voorwaarden bevat in huidige algemene voorwaarden niet naleeft of eender welke persoon die door zijn houding de verloop van de verkopen stoort kan verboden worden gedurende 10 jaar om deel te nemen aan de verkopen.

 11. De persoonlijke gegevens worden enkel door de BVB gebruikt. Ze worden niet aan derden doorgegeven. De verantwoordelijke van de persoonlijke gegevensverwerking is de openbare instelling BVB van de Stad Brussel waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 1000 Brussel, 19-21-23 Sint-Gisleinsstraat en ingeschreven bij de BCE onder het nummer 0862932685. De personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van de BVB. Conform aan de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens, heeft de koper het recht de gegevens die hem betreffen te raadplegen, ze te laten wijzigen of ze te laten wissen. Deze persoonlijke gegevens worden verzameld met het oog op het beheer van de klanten van de BVB met inbegrip van zijn directe marketing (bv. de aankondigingen van de toekomstige verkopen en georganiseerde evenementen). De koper heeft op ieder moment het recht, op aanvraag, zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens die hem aangaan voor direct marketing doeleinden.

 12. Elk geschil tussen de partijen zal uitsluitend beslecht worden volgens de Belgische wetgeving. Dit valt exclusief onder de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 13. Behalve in gevallen van grove en opzettelijke fout of bedrog van de kant van de BVB, kan deze laatste op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor enige vorm van schade die op enigerlei wijze het gevolg is van de toegang tot en / of het gebruik van de diensten van de BVB door de koper.

 14. De ondertekening van deze algemene voorwaarden is een voorwaarde van kiesbaarheid tot deelname aan elke openbare verkoop georganiseerd door de BVB.

 

  Download het klantregistratieformulier

  32 tot 35 veilingen/jaar

  15 gewone verkopen, 15 thematische verkopen en 4 tot 5 speciale verkopen met uitzonderlijke stukken samengebracht

  Ethische verkopen

  Als dankzij u het voorwerp in het veilinghuis voor meer wordt verkocht dan de persoon ons verschuldigd is, krijgt hij HET HELE VERSCHIL terug.

  Frais de vente attractifs

  De verkoop van elk lot wordt slechts met 20% verhoogd (+ eventuele volgrechten)

  Brede zichtbaarheid

  En slechts 10% verkoopkosten voor de verkoper