Ons diensten voor pandleningen zijn elke dinsdag (behalve tijdens schoolvakanties) beschikbaar tot 18u in plaats van 15u30.

Onze volledige openingsuren vind je hier.

Inleiding

Alle persoonsgegevens (gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan de Berg van Barmhartigheid toevertrouwt, worden met zorg verwerkt. De Berg van Barmhartigheid verzamelt en gebruikt deze gegevens dan ook in alle transparantie.

De Berg van Barmhartigheid leeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" - AVG of GDPR).

Deze privacyverklaring informeert u over:

 1. Het toepassingsgebied van deze privacyverklaring en de Berg van Barmhartigheid als verantwoordelijke voor de verwerking
 2. De wijze waarop de Berg van Barmhartigheid persoonsgegevens verzamelt en welke verwerkingen daarmee gepaard gaan
 3. De beveiliging van uw persoonsgegevens
 4. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens
 5. Verwijzingen naar andere websites en sociale media
 6. Updates privacyverklaring

 

1. Toepassingsgebied van deze privacyverklaring en de Berg van Barmhartigheid als verantwoordelijke voor de verwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel (www.bergvanbarmhartigheid.be) die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

2. Wijze waarop de Berg van Barmhartigheid persoonsgegevens verzamelt en de verwerkingen die ermee gepaard gaan

2.1. Gebruik van de website www.bergvanbarmhartigheid.be en cookies

U hoeft zich niet te registreren om onze website te bezoeken. De Berg van Barmhartigheid maakt gebruik van cookies op haar website.
Cookies bevatten kleine hoeveelheden informatie en worden door een server voor deze website op uw computer of ander apparaat gedownload. Uw webbrowser stuurt deze cookies vervolgens bij ieder volgend bezoek naar deze website terug, zodat deze u herkent en weet welke gebruiksvoorkeuren u bijvoorbeeld heeft. Meer informatie over cookies en hoe ze werken, kunt u vinden op www.aboutcookies.org.
Telkens wanneer u gebruikmaakt van deze website, kan er informatie worden verzameld met behulp van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies door de Berg van Barmhartigheid, zoals hierin beschreven.

2.1.1. Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies waarmee bezoekers bepaalde functies op de site kunnen gebruiken. Indien het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, kunnen sommige onderdelen van de website niet correct werken. Deze cookies worden slechts bewaard voor de duurtijd van de bezoeksessie aan onze website.

2.1.2. Statistische cookies

De website van de Berg van Barmhartigheid maakt gebruik van statische cookies via Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker de website exact gebruikt. De IP-adressen van elke bezoeker worden geanonimiseerd waardoor Google Analytics niet beschikt over het IP-adres.

2.1.3. Hoe houdt u zeggenschap over cookies?

Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer of ander apparaat plaatsen, zoals hierboven uitgelegd. U kunt de zeggenschap over cookies echter op verschillende manieren behouden en deze beheren. Onthoud goed dat het verwijderen of blokkeren van cookies van invloed kan zijn op uw ervaringen als gebruiker, en dat delen van deze website wellicht niet meer volledig toegankelijk zijn.
Met de meeste browsers kunt u zien welke cookies er op uw apparaat staan en kunt u ze afzonderlijk verwijderen of cookies van specifieke of van alle websites blokkeren. Bedenk wel dat alle eerder aangegeven voorkeuren verloren gaan als u alle cookies verwijdert.
Om de cookies in een browser uit te schakelen, moeten gebruikers bepaalde handelingen uitvoeren die afhankelijk zijn van de gebruikte browser. Via onderstaande weblinks begeeft u zich naar de juiste pagina van de door u gebruikte browser:

 • Firefox
 • Chrome
 • Explorer
 • Safari

2.2. Door uzelf verstrekte persoonsgegevens

U verstrekt persoonsgegevens wanneer u een online formulier invult.
De persoonsgegevens die u meedeelt, worden uitsluitend voor het doeleinde gebruikt zoals beschreven in het formulier. 
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een beperkte duurtijd tenzij er een wettelijke bepaling een langere bewaringstermijn vereist.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Berg van Barmhartigheid geeft u uw e-mailadres in en u ontvangt een e-mail met het verzoek een link aan te klikken ter bevestiging. Deze dubbele 'opt-in' vergewist de Berg van Barmhartigheid ervan dat u de juiste bestemmeling bent. Bij elke nieuwsbrief die u ontvangt, heeft u de mogelijkheid zich uit te schrijven.
Gelieve inzake de nieuwsbrief van de Berg van Barmhartigheid volgende informatie in acht te nemen. De Berg van Barmhartigheid maakt gebruik van zogenaamde 'volgtechnologieën', om vast te stellen of u bepaalde e-mailberichten van de Berg van Barmhartigheid heeft gelezen of aangeklikt.
De Berg van Barmhartigheid gebruikt MailChimp om e-mails op te volgen (bijvoorbeeld: e-mailadres dat werd meegedeeld om nieuwsbrieven te ontvangen). 
U kunt zich op elk moment uitschrijven en alle gegevens zullen uit deze database worden verwijderd. 

 

3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Berg van Barmhartigheid verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om uw persoonsgegevens te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.
Hoewel wij de nodige beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen kan bij een transfer van data (via internet of e-mail) niet worden uitgesloten dat er zich een incident voordoet.

 

4. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

4.1. U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u bezitten
 • de correctie te vragen van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens
 • te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die op uw persoonlijke situatie betrekking hebben
 • in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke ('overdraagbaarheid van gegevens')

4.2. U kan uw rechten uitoefenen als volgt:

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de Berg van Barmhartigheid die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen en u te identificeren.
U kan uw aanvraag richten aan de Functionaris voor Gegevensbescherming op volgend adres:

 • per brief : Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel, Sint-Gisleinsstraat 19-21-23, 1000 Brussel, België
 • per e-mail :  info@bergvanbarmhartigheid.be

Als u de Berg van Barmhartigheid uw aanvraag per e-mail stuurt, zal de Berg van Barmhartigheid u ook per e-mail antwoorden.
Overeenkomstig de AVG, zal de Berg van Barmhartigheid uw aanvraag beantwoorden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat de Berg van Barmhartigheid in het bezit is van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal 2 maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zal de Berg van Barmhartigheid u hierover vooraf informeren.
Voor meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u rechtstreeks contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via bovenstaand adres of e-mailadres.
Als u ontevreden bent over de manier waarop de Berg van Barmhartigheid uw persoonsgegevens verwerkt of u meent dat uw rechten geschaad zijn, dan kan u zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

4.3. U heeft kennis van een incident of u vermoedt een datalek

Als verwerkingsverantwoordelijke verzoekt de Berg van Barmhartigheid u om uw bezorgdheid te uiten bij vermoeden van problemen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
U kan een e-mail sturen naar info@bergvanbarmhartigheid.be wanneer u onterecht een e-mail heeft ontvangen of u vermoedt dat er persoonsgegevens zijn gelekt. Graag vernemen wij hierbij zoveel mogelijk details opdat uw bericht zo efficiënt mogelijk behandeld kan worden.

 

5. Verwijzingen naar andere websites en sociale media

5.1. Socialemediaknoppen

Deze website maakt gebruik van 'socialemediaknoppen' zodat de gebruikers al ons nieuws kunnen volgen op deze netwerken, webpagina's of bepaalde inhouden kunnen delen of als favoriet kunnen opslaan. Dit zijn knoppen voor socialemediawebsites van derden, en die websites kunnen informatie opslaan over uw bezigheden op internet, dus ook uw bezigheden op deze website.
Lees de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites goed door zodat u precies weet hoe zij gebruikmaken van uw gegevens en hoe u zich eventueel kunt afmelden of dergelijke gegevens kunt verwijderen.

5.2. Externe internetdiensten

Soms maakt de Berg van Barmhartigheid op deze website gebruik van externe internetdiensten om binnen deze website inhoud te tonen, zoals afbeeldingen of video's, of een peiling te doen. Wij raden u hierbij aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sites te bekijken om te zien hoe zij deze informatie gebruiken.

 

6. Wijzigingen privacyverklaring

De Berg van Barmhartigheid behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment en om welke reden ook aan te passen. Elke wijziging brengt een aanpassing met zich mee van de datum van de herziening (zoals onderaan deze pagina vermeld). De aangepaste regels zijn bijgevolg van toepassing met ingang van de datum van aanpassing.

 

Laatste update : 10 juni 2021