Français - Nederlands Mont-de-Piété

Verkoopsvoorwaarden

De deelname aan de verkoop houdt in dat de koper volgende verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt :

1. Deze gebeurt op voorlegging van een officiële identiteitskaart bij voorkeur vooraleer de verkoop begint maar kan ook nog gebeuren op het ogenblik van de toewijzing.

Op het ogenblik van de registratie van hun identiteit, krijgen de klanten een plaatje met een nummer op dat zal geregistreerd worden wanneer hun een lot wordt toegewezen.
Elke koper wordt geacht gehandeld te hebben in eigen naam.
Hij is persoonlijk gehouden tot betaling van de loten die hem toegewezen werden, welke ook zijn hoedanigheid moge zijn.
De genummerde kopersplaatjes blijven eigendom van de instelling.
Ingeval een plaatje beschadigd is of niet zou worden terugbezorgd , zal er aan de klant een forfaitair bedrag van 15 € aangerekend worden.

2. De verkoop is openbaar en per opbod.

De Directie van de instelling behoudt zich het recht voor om elke persoon die de orde of het goede verloop van de verkoop zou storen de toegang tot de verkoopzaal te weigeren of hem voornoemde zaal te doen verlaten.
De Directie behoudt zich eveneens het recht voor om elk bod te weigeren, over te gaan tot elke splitsing, samenvoeging of intrekking van loten zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
De Directeur of zijn vervanger is verantwoordelijk voor de verkoopsverrichtingen en gebruikt de rechten hernomen hierboven.

3. De opeenvolgende hogere geboden sommen zullen normaal minstens 10 % bedragen van het reeds verkregen bod.

Een kleinere geboden som kan uitzonderlijk aanvaard worden.
De laatste hoogste bieder zal de koper zijn en zijn koopnummer zal vermeld worden in het proces-verbaal van de verkoop.
De koper zal de verplichting hebben de prijs van de toewijzing van het lot, vermeerderd met 20 % voor de kosten, contant te betalen.
De betaling moet contant gebeuren of met een kaart BANCONTACT, MISTER CASH, VISA of EUROCARD, vooraleer het lot af te halen.
Indien de betaling niet contant gebeurt, kan de Directie van de instelling de neerlegging van een voorschot van minimum 30 % van de toewijzingsprijs vermeerderd met de kosten eisen.
Indien de koper dit niet kan doen, zal het lot onmiddellijk terug in verkoop gezet worden. Aankooporders worden aanvaard.

4. In geval van vergissing of directe betwisting van de toewijzing zal het lot opnieuw geroepen worden.

De instrumenterende Griffier beslist, gedurende de verkoop, souverein en zonder mogelijkheid tot beroep, over elke betwisting nopens de toewijzing.

5. De aanduidingen vermeld op de aanplakbiljetten en etiketten, in de catalogi, aankondigingen, brochures of elk ander geschrift uitgaande van de Berg van Barmhartigheid dienen als aanwijzigingen beschouwd te worden die de verantwoordelijkheid van de instelling niet in het gedrang brengen.

De aangestelden van de zaal hebben noch de toelating, noch de bevoegdheid hieromtrent enige waarborg te verschaffen.
Bijgevolg dienen de kopers zelf, voor de verkoop, zich te vergewissen van de aard van de loten en hun materiële staat.
Na de toewijzing zal geen enkele betwisting van welke aard ook aanvaard worden.
Vanaf de toewijzing worden de risiko's aan de koper overgedragen.
De koper zal nochtans pas eigenaar worden na betaling van de volledige prijs en van de bijhorigheden.

6. De kopers zijn gehouden het eventueel verschuldigd saldo te betalen en de hun toegewezen loten af te halen binnen de 3 dagen die de verkoopdag volgen.

Eénmaal deze termijn verlopen, behoudt de zaal zich het recht voor, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, hetzij de niet afgehaalde loten opnieuw te koop aan te bieden, hetzij deze te bewaren op kosten, risiko en gevaar van de ingebrekeblijvende koper.
Onverminderd de vervolging in betaling lastens de ingebrekeblijvende koper, kunnen de onbetaalde loten na de hierboven vermelde termijn opnieuw te koop worden aangeboden, en dit bij rouwkoop en wanneer de Directie van de instelling het gepast acht en de Berg van Barmhartigheid zal de voorschotten kunnen behouden.
In dit geval zal de koper ertoe gehouden zijn het verschil in prijs te betalen, alsook alle kosten en onkosten m.b.t. deze noodgedwongen verkoop.
Hij zal geenszins aanspraak kunnen maken op het excedent, mocht dit bestaan.

7. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.