Français - Nederlands Mont-de-Piété

Actualités

mai 28, 2018

Wij verwerken persoonlijke informatie omtrent u.


Sinds 25 mei 2018  beschermt de Algemene Verordening Gegevensbescherming  -of AVG - fysieke personen bij de verwerking van gegevens die hun fundamentele rechten raken.

Indien u de Berg van Barmhartigheid bezoekt, wordt u gefilmd door onze veiligheid camera’s. De desbetreffende zones zijn conform aan de wetgeving aangeduid met reglementaire panelen.

De beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid van de goederen en van de personen te verzekeren en worden enkel door het veiligheidspersoneel bezichtigd. Ze worden enkel aan de politie doorgegeven op gerechtelijk verzoek. Ze worden na een maand gewist.

In het kader van onze lenings- en verkoopactiviteiten worden zowel gegevens die het toelaten u te identificeren als gegevens aangaande de opvolging van de transacties verzameld en bijgehouden.

Conform de huidige wetgeving heeft de Berg van Barmhartigheid een Data Protection Officer aangeduid. Als publieke organisatie, moet de instelling een DPO aanduiden die de verwerking van de gegevens moet controleren binnen de instelling.

Zijn missies zijn de volgende:

-de instelling, haar agenten en onderaannemers informeren en adviseren over hun verplichtingen om te voldoen aan de AVG en andere wetten inzake gegevensbescherming.

- de eerste contactpersoon zijn voor de instelling, de Gegevens -beschermingsautoriteit (GBA) en de betrokken personen.

De DPO werk volledig zelfstandig.

Hij rapporteer meteen aan de directie.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de verantwoordelijkheid in geval van schending van de wetgeving omtrent  persoonlijke gegevensverwerking  altijd bij verantwoordelijke van de verwerking ligt, dat wil zeggen bij de Berg van Barmhartigheid.

De DPO is de Heer Jan Declercq. U kunt hem bereiken op 02 545 77 15 of per mail jan.declercq@montdepiete.be .

Door zijn tussenkomst kunt u uw gegevens raadplegen en deze indien nodig laten corrigeren.

Het waarborgen van het respect voor uw privacy maakt deel uit van het DNA van de Berg van Barmhartigheid. Onze medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak om discreet te zijn. Bovendien beschermen specifieke wetgevingen u:

Alle personeelsleden worden gehouden aan een strikt respect van het beroepsgeheim voorzien in de artikels 458 en 459 van het wetboek van strafrecht. Deze worden trouwens ook herhaald in het artikel 18 van de wet van 30 april 1848 die de Bergen van Barmhartigheid her-organiseert:

Artikel 458. - Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.

Artikel 459. - Met dezelfde straffen worden gestraft de bedienden of agenten van de Berg van Barmhartigheid die aan anderen dan aan de officieren van politie of aan de rechterlijke overheid de naam bekendmaken van hen die in deze instelling zaken hebben gezet of hebben doen zetten.

De wet van 30 april 1848 preciseert eveneens :

Artikel 18. – De beambten of agenten van de Bergen van Barmhartigheid, die aan anderen dan aan de officieren van politie of aan de rechterlijke overheid de naam zullen onthuld hebben van personen die voorwerpen in de instelling hebben verpand of doen verpanden, zullen gestraft worden met de straffen opgelegd bij artikel 459 van het Strafwetboek.